Maastricht, Netherlands

Organizer: Joachim Wilbers

Contact: joachimartist@yahoo.nl

This entry was posted in Maastricht. Bookmark the permalink.

54 Responses to Maastricht, Netherlands

 1. joachim says:

  Freuzehulsjes langs de waterkant
  verzuipen in wonderschoon,
  lekkeren in kerken
  waarvan de klokken beieren:
  Bimbam, bimbam,
  het Limburgs land verhakkelt en verknald
  in nog geen vijftig jaar
  opgegaan en opgedaan
  geofferd aan vooruitgang
  Wanneer worden mensen niet nog langer
  maar hun verstand groter
  dan het op school geleerde
  en het in praktijk geteste gewin?

  Lily-shells along the waterside
  drown in color-beautiful,
  delightfully in churches
  of which the bells toll:
  bimbam, bimbam,
  the countryside chopped and botched
  in not even fifty years
  counted for and gained
  sacrificed to progress
  When become people not any taller
  but their insight larger
  then what they learn at school
  and practical tested profit?
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/10/060.jpg[/img]

 2. joachim says:

  Feesboek, Facebook, Smoelenboek,
  een wereld van gezichten
  Elk zijn meest lieftallige kop:
  bekkentrekkersregister,
  blijft het wachten op een zielenboek
  met hart voor proportie

  Feesboek, Facebook, Smoelenboek,
  a world of faces
  each with its most beloved head:
  big-talking-mouths-register,
  is it still waiting for a soulbook
  with heart for proportions
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/10/00ged040.jpg[/img]

 3. joachim says:

  Werkelijk en niet waar
  waarheidsgetrouwe onwaarheid
  De wereld zit er vol mee,
  vol lof over behaalde successen
  zolang je niet gegrepen wordt
  of tegen de lamp loopt
  die fel verlicht je ogen schijnt
  en het denken beneveld
  met een zak vol onrechtmatige duiten
  Was ik toch maar bankier geworden…

  Reel and not true
  truthful untruth
  The world is full of it,
  full praise of reached successes
  as long as your not caught
  or debunked in the spotlight
  which shines sharp your eyes
  and tipsy your thinking
  with a sack full of unlawful pennies
  Had I only become a banker…
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/10/00ged010.jpg[/img]

 4. joachim says:

  Fluistert de juf ons in een oor
  maar wij willen niet horen,
  niet luisteren naar wat zij vermaant
  of toedicht aan niemand in bijzonder
  gaat iedereen zijn eigen weg
  en knuffelt in het veld
  om met zichzelf in het reine te komen
  “Dat had je gedacht”
  grijnst de bisschop
  terwijl hij op “enter” drukt,
  zijn kazuifel dichtknoopt
  in de handige mottengaten
  vangen zijn ballen
  de lucht van kindergekweel
  uit duizend keeltjes

  Whispers the miss us in one ear
  but we don’t want to hear,
  not listening to what she exhorts
  or accredits to no-one special
  does everyone his own way
  and hugs in the field
  to come clean with themselves
  “That you had thought”
  the bishop grins
  while he presses “enter”,
  buttons his chasuble
  in the handy moths holes
  catches his balls
  the scent of children’s piping
  from a thousand little throats
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged024.jpg[/img]

 5. joachim says:

  Traag de pc met veel te veel functies
  sloopt programma’s tot moes
  en kinderlijk potjeslatijn
  door niemand begrepen
  Zelfs de pastoor niet
  die zijn fallus zwaait
  naar de kleintjes die hun school verlaten
  nagestaard door de potjesventer
  met zijn handen vol
  onbeholpen geslepen pennen

  Slow the pc with too many functions
  demolishes programs to mush
  and childish chit-chat
  understood by no-one
  Not even the priest
  who swings his phallus
  to the little ones that leave their school
  gazed by the juggler
  his hands full
  awkward dodgy pens
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged068.jpg[/img]

 6. joachim says:

  Bijna en toch vergeefs
  de witte bungalows
  met lekkende daken,
  staat een emmertje onder de kraan
  waarvan thee en koffie worden gezet
  zodat niet alles lekt wat verloren gaat

  Almost and still vain
  the white bungalows
  with leaking roofs,
  a bucket standing under the tap
  of which are made tea and coffee
  so that not all that leaks gets lost
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged034.jpg[/img]

 7. joachim says:

  Ouder worden
  stemt tot nadenken
  en komt tot de conclusie
  dat er steeds minder te denken valt,
  dat doen het nieuwe altaar
  waarop geofferd wordt
  en al het andere tot gruis verpulverd

  Becoming older
  makes one think
  and comes to the conclusion
  that there’s less to think about,
  because of a new altar
  on which is being sacrificed
  and all the rest pulverized to powder

 8. joachim says:

  Wees gegroet brede linde
  boom waar vogels naar fluiten,
  ekster-volle kruin,
  en dan de zaag
  en de man van de gemeente
  die met een laffe grijns
  al wat fladdert verjaagt

  Be blessed tall lime tree
  tree where birds whistle for,
  magpie-full crown,
  and then the saw
  and the man of the community
  who scares everything that flitters
  with a cowardly grin
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged056.jpg[/img]

 9. joachim says:

  Het is de grens
  die niemand ziet,
  alleen de paaltjes
  uit al lang vergeten eeuwen
  Zelfs Google ziet niet meer
  waar het ene land begint
  en het andere ophoudt te bestaan

  It is the border
  that no-one sees,
  just the marks
  from long forgotten time
  Even Google does not see anymore
  where one country starts
  and the other stops to exist
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged032.jpg[/img]

 10. joachim says:

  Turbines dansen,
  draaien wind tot stroom
  wat geen mens wil
  dat ze zo dichtbij komen wonen

  Turbines dance,
  whirl wind to power
  what no man wants
  that they come live so close
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged006.jpg[/img]

 11. joachim says:

  Mei / May 1989

  Waar eens de vogels twinkelden
  stoomt nu het gemaal chemie,
  speelden in velden vol bloeien,
  vertrapten grasklokjes in verschie
  Kuiten bloeiden open,
  van distels doorboort.
  Pluis op onze jassen,
  wat bij de meimaand hoort

  Lieflijk liefderijk.
  Wintersmog maar net onthuld,
  raast het verkeer
  scheurt katalysatorstilte aan stukken

  De gaten die wij groeven
  vallen nu vanzelf
  Het zilt dat wij proeven,
  santé van de Shell

  Chemie uit Muiden,
  een vleugje Akzo versterkt,
  slaat ondichtbare gaten
  In de meimaandbrug, doorboort

  Het 8 uur journaal gehoord?
  Alweer 20.000 doden
  anno mei 1989

  Maar hoe prachtig
  de jaarlijkse reis naar de zon
  Gebruinde borsten in een lamgelegde polder
  Boze blikken,
  een hond die kwispelend de rust verstoort

  Where ones the birds twinkle
  now steams a chemical mill,
  played in fields full blooming,
  stepped on campanulas in view
  Calves flourished,
  penetrated by thistles.
  Flocks on our coats,
  as belonging to the month of May

  Lovely lovesome.
  Winter-smog just revealed,
  hums the traffic,
  rips catalyst-silence to pieces

  The holes we dug
  now fall by itself
  The salt we taste,
  santé of the Shell

  Chemistry from Harrisburg,
  a bit Akzo amplified,
  hits non-closable holes
  into the month-May-bridge, drilled

  Heard the evening news?
  Again 20.000 killed
  anno May 1989

  But how beautiful
  the yearly travel to the sun
  Tanned breasts in a paralyzed polder
  Angry looks,
  a dog that fawning disturbs the rest
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged106.jpg[/img]

 12. joachim says:

  29 juni 1987

  Wanneer ik een haring eet
  en dan even vergeet
  dat het beest ooit heeft gezwommen,
  dan smaakt het oh zo lekker

  En als de mens vergeten blijft
  wordt de mensheid almaar gekker

  Eigent zich die wezens toe
  die niet zoals hijzelf
  het hoofd van boven draagt
  en op twee benen gaat

  When I eat a herring
  and for a moment forget
  that the beast ever swum,
  then it tastes so damn fine

  And if men keep forget
  humanity becomes repeatedly crazy

  Appropriates those creatures
  that not like himself
  wears its head on top
  and goes on two legs
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged039.jpg[/img]

 13. joachim says:

  29 juni 1987

  Wanneer de tijd komt
  dat ik denken moet
  zoek ik naar de stille hoek
  die zwart de stilte voor zich schuift

  Daar kruip ik weg
  Ga zitten op zijn zwarte bodem
  Geef mij over aan gepeins
  dat door de zwarte stilte stuift

  Hoop ik op een vonkje zicht
  dat opvalt in het zwart
  en hopelijk
  niet alleen mijn hoek verlicht

  When the time comes
  that I have to think
  I look for that quite edge
  that black shoves silence in front

  That’s were I hide
  Sit down on its black bottom
  Surrender to cogitation
  that spurts through the silence

  I hope for a sparkle sight
  that stands out in the black
  and hopefully
  not just enlightens the edge
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged095.jpg[/img]

 14. joachim says:

  29 juni / june 1987

  Waar eens de witte pauwen
  drommen, klinkt nu het carillon
  van bassen die resoneren,
  dissonanten houwen
  uit een stukgeslagen ideaal
  Vol barsten en scheuren
  van eens, maar nooit weer
  Maar komt toch ooit één keer
  weer terug, dat jeugdverhaal
  blijft blij knipogend voor je staan
  Pas dan besef je
  dat idealen toch niet vergaan
  Ze blijven, niet als zijn,
  maar ach wat geeft het:
  alleen dat blijven is al fijn

  De herinnering eraan
  is wat ik nooit heb weggedaan

  Where ones the white peacocks
  droves, now sounds the carillon
  of basses that echo,
  beat discords
  from a broken ideal
  Full of bursts and cracks
  of ones, but never more
  But yet returns once ever again
  back, that youth story
  stops in front of you merrily blinking
  First then you realize
  that ideals don’t perish anyhow
  They stay, not as being,
  but hell, who cares:
  just staying is alright

  The memory of it
  is what I never dispensed with
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/09/00ged080.jpg[/img]

 15. joachim says:

  12 august(us) 1985 Gepubliceerd / Publicated: Poëzie 2000 Antwerpen.

  Universele verklaring van de Rechten van de mens.
  Artikel 9:
  “Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.”

  Universal declaration of human rights
  Article 9:
  “No-one will be submitted to random arrest, detention or exile”

  Zoekend naar een poort
  sleept de enkeling zich voort
  langs de doornhaag van onze samenleving
  Een eindeloze, wanhopige beleving
  van wat de enkeling vermag
  zodra hij in groepen is ondergebracht
  Ieder met zijn eigen kleur.
  Ieder met zijn eigen deur
  in die eindeloze wand
  van doornig machtig onverstand
  En de enkeling wie niet is aangesloten
  wordt dwars door die verscheurende haag gestoten!

  Searching for a gate
  hunches the individual
  along the thorn bushes of our society
  An endless, desperate experience
  of what the individual can do
  when to be categorized in groups
  Each with their own color
  Each with their own door
  in that endless wall
  of thorny mighty non-sense
  And the individual who is not connected
  is pushed straight through those tearing bushes!
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/00ged101.jpg[/img]

 16. joachim says:

  Kruisweg / Crossroad

  19 april 1985. Gepubliceerd / Publicated: Gollempje Amsterdam 1987, Poëzie
  2000 Antwerpen 1988

  De lange weg die hij was opgegaan
  ging hij weer af toen hij had afgedaan
  Toen niemand hem meer moest
  en zelfs het gepeupel hem niet meer zag staan

  Bejubeld omdat hij sterker leek dan zij
  Omdat iedereen toen dacht:
  die man overwint de overmacht
  Maar de enkeling staat altijd alleen
  Hij, die vol van zonden was
  gooide alsnog de eerste steen
  Waste vervolgens in alle onschuld
  zijn handen in onschuldig water,
  vertrapte hem als een bloedeloze luis
  uit angst
  Vergoot zijn bloed aan het kruis
  dat hij pijnlijk voortsleepte
  over de weg die hij was opgegaan
  voordat hij had afgedaan

  The long road he went up
  he had to decline after conclusion
  When no-one liked him anymore
  and even the mob spit denying on him

  Celebrated because he looked stronger than them
  Because everyone thought by then:
  this man will beat supremacy
  But the loner is always alone
  He, who was covered with sins
  still threw the first stone
  After he washed all innocent
  his hands in non-guilty water,
  crushed him like a bloodless louse
  for fear
  Spilled his blood at a cross
  that he painful hunched
  along the road he went up
  after he was concluded
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/00ged054.jpg[/img]

 17. joachim says:

  Vertrouwen / Trust

  1979

  De berg fluistert tegen de wind:
  ‘Ik vertrouw op jou’
  en de wind blaast zijn zielekind.
  Een lawine stort naar benêe
  De berg krijst, klaagt ach en wee
  Waar blijft zijn vertrouwen nou?

  De wind fluistert tegen de berg:
  ‘Ik vertrouw op jou’
  en wordt uit elkaar gerukt tot in het merg
  Slierten wind drijven her en der
  Wolkjes huilen al van ver
  Waar blijft het vertrouwen nou?

  Het gras fluistert tegen de stier:
  ‘Ik vertrouw op jou’
  en vindt zijn weg naar de maag van het dier
  Half verteert hoort men een jammerklacht
  ‘Waarom heeft hij juist mij geslacht?’
  Waar blijft haar vertrouwen nou?

  Vertrouwen is niet ieder gegeven
  De meeste staan elkaar naar het leven!

  The mountain whispers to the wind:
  ‘I trust on you’
  and the wind blows its soul.
  An avalanche trembles down
  The mountain cries, wails in his bones
  What happened with his trust?

  The wind whispers to the mountain:
  ‘I trust on you’
  and becomes totally ripped apart
  Slings of wind float overall
  Clouds cry from far away
  What happened with her trust?

  The grass whispers to the bull:
  ‘I trust on you’
  and find its way to the stomach of the beast
  Half digested one hears the complaint
  ‘Why did he slaughter me?’
  What happened with its trust?

  Trust is not for everyone
  Most take each other, all over!
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/00ged102.jpg[/img]

 18. joachim says:

  Het laatste van de verdwaalde gedichten. Morgen begin ik aan de vertaling van een 2de bundel / The last of the Lost Poems Tomorrow I start the translation of a 2nd series

  Hoogstwaarschijnlijk,
  en daarmee is alles gezegd
  voor elke toekomst

  Most likely,
  and with that everything is said
  for every future
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph047.jpg[/img]

 19. joachim says:

  De dood zo mooi nog niet
  Vergane schimmel en achterhaalde glorie,
  fluit status door je reet
  wanneer je gat leegloopt
  en je tenslotte, in plaats van een ander,
  jezelf bezeikt

  The dead so beautiful still not
  Putrefied mold and outdated glory,
  Pipes status by your ass
  when your rump runs empty
  and you at last, in stead of some other,
  will piss and fuck yourself
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph023.jpg[/img]

 20. joachim says:

  callcenter II

  Dagen aan de telefoon
  en dan gebeld worden
  Razend
  flikker ik de hoorn op de haak
  vanwege de dwaas
  die het waagde mijn nummer te kiezen

  Days at the phone
  and than being called
  Furious
  I throw the horn on the hook
  because of the fool
  who dared to chose my number
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph021.jpg[/img]

 21. joachim says:

  Callcenter

  Telefoongekakel
  de godganse dag
  datzelfde gezever, aanhoren
  wat zij claimen noch terugverlangen
  Oh god, kon ik hen helpen
  en het zou voor mezelf zijn,
  tenslotte bevrijd

  Telephone-gabbing
  the full whole day
  the same gossiping, listen
  to what they claim nor demanding back
  Oh Lord, could I help them
  and it would be for me,
  at last released
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph068.jpg[/img]

 22. joachim says:

  oplichting / conmen

  Hein noemde zich Piet
  aan de telefoon
  Zijn naam bleef klein,
  zijn daden nog kleiner,
  al verdiende hij de zilvervloot
  over de ruggen van anderen
  die op zijn geschiedenis vertrouwden

  Little called himself John
  at the telephone
  His name stayed small,
  his deeds even smaller,
  even he earned a castle
  over the backs of others
  that trusted on his history
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph041.jpg[/img]

 23. joachim says:

  held / heroe

  Fluit de roffel voor mij,
  alstublieft, Piet Hein
  doe het om mijn kleinood
  opdat ik zilver schijn
  en de maan weer groot
  ons schip verlicht

  Whistle the roll for me,
  please, James Cook
  do it for my jewel
  so that I shine silver
  and the moon big again
  lights our ship
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph038.jpg[/img]

 24. joachim says:

  hongerstaking / hunger strike

  Veel is te weinig en nooit genoeg
  voor het arme schaap
  dat zijn honger staakt
  Een sigaret tussen aangebrande vingers
  rookt het de geile lucht,
  zwanger van ongewassen haren,
  klauwen die nagels krommen
  en het paternoster zuchten
  vol heimwee,
  vol wrok naar achterwege verleden

  Much is too little and never enough
  for the poor cheep
  that strikes its hunger
  A cigarette between burned fingers
  smoking the horny sky,
  pregnant of unwashed hair,
  claws that curl nails
  and groan the paternoster
  full of nostalgy,
  and resentment of omitted past
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph076.jpg[/img]

 25. joachim says:

  nacht / night

  ‘Verdwijn!’ baste hij
  tegen de dronken lantaarnpaal
  die zwierzwaaide langs het trottoir,
  de agente onderzeikte
  die haar blauwe mantelpakje uitwrong
  en aan de laagste tak te drogen hing
  Stond ze daar in haar kaki slipje
  en bovenmaatse tieten
  waartussen een verkeersader ontsprong
  die doodbloedde in het holst van de mensheid
  ‘Fileleed’ lispelde ze toen
  ze zag dat haar gezwaai vergeefs
  en het fluitje op haar borst groen vergeeld was

  ‘Disappear!’ he grumbled
  against the drunk lamppost
  that sway-flinging along the sidewalk
  pissed over the policewoman
  who wrung her blue uniform
  and hung it at the lowest branch drying
  She stood there in her khaki panties
  and oversized tits
  where between a highway sprang
  which ducked in the dead of humanity
  ‘Traffic delays’ she lisped when
  she saw that her waving was abortive
  while the whistle on her breast molded green
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph079.jpg[/img]

 26. joachim says:

  Arrogantie / Arrogance

  Hij zat daar maar
  Vriend op blote voeten,
  jouwde hij naar iedereen,
  vooral zichzelf
  en dronk zijn succes
  tot het hem bij de lurven buitengooide

  He just sat there
  Friend on bare feet,
  he scold at everyone,
  especially himself
  and drunk his success
  until it caught and threw him out
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph046.jpg[/img]

 27. joachim says:

  de verkoper/ the salesman

  Behalve het contract had ik wel degelijk verkocht
  Kan ik het helpen dat klanten kunnen lezen!

  Except for the contract I had definitely sold
  Can I help it that clients can read!
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph008.jpg[/img]

 28. joachim says:

  Bedrog / Swindle

  De gemaskerde was geen Zorro
  noch een vos, of Prins Carnaval
  Bedrogen door Batman die
  zelfs Robin niet vertrouwde
  omdat zijn Hood te scheef balanceerde
  op zijn schuine kruin, kroop
  Spiderman tegen de gevel omhoog
  waar hij Katvrouw verleidde
  met hem het web te weven
  waarin zijn klanten bleven kleven
  Wie, oh wie
  zet de Joker in
  op zulk spel kaarten?

  The masked was no Zorro
  nor a fox, or Prince Carnival
  Sheeted by Batman who
  even didn’t trust Robin
  because his Hood balanced slanting
  on his sloping crown, crawled
  Spiderman up against the facade
  where he seduced Catwoman
  to weave the web with him
  wherein his customers stacked
  Who, oh who
  deploys the Joker
  on such game of cards?
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph025.jpg[/img]

 29. joachim says:

  Jeugd gelovigen / Youth believers

  Ze waren nog zo jong,
  geen vijfentwintig jaren,
  en geloofden nog
  omdat ze nooit bedonderd waren
  Ze geloofden de fantasieën
  over een ongerept systeem
  Wij zaten daar met drieën
  als vrienden voor iedereen
  Tot hij zich ermee bemoeide,
  overstelpte met cadeaus
  Toen zag ik hoe het groeide,
  het ongeloof, de wanklank,
  en ik werd boos!

  They were so young,
  no twenty-five years,
  and still believed
  because they were never conned before
  They believed the fantasies
  about a virginal system
  We sat with three
  like friends for everyone
  Until he interfered,
  loaded them with promises
  And I saw the growth,
  of unbelief and discord,
  which made me mad!
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/08/ph103.jpg[/img]

 30. joachim says:

  ‘Trust me’ (of)
  Trustee
  Welk vertrouwen is nog waard
  vertrouwd te worden?
  Geloof het of niet,
  belazerd word je toch wel

  ‘Trust me’ (or)
  Trustee
  What trust is still worth?
  to be trusted?
  Believe it or not,
  conned you’ll be anyway
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph070.jpg[/img]

 31. joachim says:

  de bankier / the banker V

  ‘Beter smerig dan vuil’, zei ik
  schoof de volle knoop van mijn das
  met de $-tekens van Warhol
  Op een gouden blaadje het contract
  dat ik opdroeg aan de duivel
  Met een zwierige bokkenpoot tekende
  en bekrachtigde ik de verdienste
  welke niet van mij was

  ‘Better filthy than dirty’, I said
  slid the full button of my tie
  with the $-marks of Warhol
  On a gold page the contract
  that I dedicated to the devil
  With a spruce bucks leg I signed
  and ratified the merit
  which was not mine
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph011.jpg[/img]

 32. joachim says:

  De Bankier / the Banker IV
  Veel te veel,
  zoveel dat het niet waar kon zijn
  en toch geloofde ik het
  Niet omdat ik accepteerde,
  maar omdat ik capituleerde
  Hun gelijk was mijn
  voordeel. Zolang ik hen geloofde

  Much too much,
  so many that it couldn’t be true
  and still I believed
  Not because I accepted,
  but because I capitulated
  Their right was my
  advantage. As long as I believed them
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph077.jpg[/img]

 33. joachim says:

  de Bankier / the Banker III

  Suikerhoningzoet smeerde ik
  hen rond de mond
  en rond hun gat
  zodat ze bleven plakken

  Sugar-honey-sweet I smeared
  around their mouth
  and around their ass
  so that they would stick
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph067.jpg[/img]

 34. joachim says:

  The Mask

  a series of liquified digitals. as basis an etch, re-worked in multiple programms and filters. all images are for sale in artist quality print, signed, dated and numbered. for info contact me at joachimartist@yahoo.nl

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/199.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/200.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/201.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/202.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/203.jpg[/img]

 35. joachim says:

  de Bankier / the Banker II

  ‘Vrees niet’,
  zei ik bevend van ellende
  om wat ik hen wellicht
  zou aandoen

  ‘Do not fear’
  I said trembling for misery
  because of what I
  probably would do to them
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph088.jpg[/img]

 36. joachim says:

  De Bankier / The Banker

  Waarheidsgetrouw
  leid ik hen
  naar iets dat ze nooit zullen bezitten

  Truthful
  I lead them
  to something they will never possess
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/ph092.jpg[/img]

 37. joachim says:

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/064.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/065.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/066.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/067.jpg[/img]
  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/07/068.jpg[/img]

 38. joachim says:

  Burgers, boeren, buitenlui,
  bestaan ze nog, of
  is alles hetzelfde?
  Een wereld van verschil
  waarin verschillen niet meer zijn,
  verruild voor geschillen
  met al te vaak dodelijke afloop

  Citizens, farmers, countrymen,
  do they still exist, or
  is everything the same?
  A world of difference
  in which differences no longer are,
  swapped against dissensions
  that all too often deathly ends

 39. joachim says:

  Bliksem in mijn hoofd,
  felle, langgekleurde steken die flitsen
  en voorbijgaan
  Piepende fluiten en een jammerend orgel
  Punt is, dat ik het niet begrijp
  Waar is de leegte gebleven
  die deze morgen nog
  Colgate-fris mijn ontbijt sierde?
  Tussen appelsienen en een Mona-toetje
  als welkom voor mijn verblijf
  De vriendelijke juffrouw
  met een mond vol tandpastalach
  Hoera, dacht ik toen
  en ‘leve de vakantie!’
  Maar waar is die leegte nu?
  Nu, nu ik haar zo nodig heb

  Lightning in my head,
  intense, long-colored stings that flash
  and pass
  Chirping flutes and a whining organ
  Point is, that I don’t understand
  Where is the emptiness
  which even this morning
  Colgate-fresh decorated my breakfast?
  Between oranges and a Mona-dessert
  as welcome for my stay
  The friendly miss
  with a mouth full toothpaste-smile
  Hurrah, I then thought
  and ‘long live holiday!’
  But where is this emptiness now?
  Now I need her so

 40. joachim says:

  Kijk mij hier zitten op mijn gat,
  toegeknepen, dichtgenaaid
  De mond verwrongen, een pruimende grimas
  Mijn broek vol bulten
  Steken die pijnlijk zweren, die hulpeloos zwieren
  Niets ertegen bestand, geen hulp voorhanden
  tegen dat uitgeknepen gevoel
  dat mij leegzuigt, van achteren naar voren,
  of tegendraads
  Het kan mij niet schelen. Ik wil niet
  dat ik bloed. Lange jaren die nog moeten komen
  Waartegen ik mij nooit nog kan verweren
  Vliegen zonder gordel en geen dier dat mij ziet
  Hier wil ik niet zijn
  Noch wil ik hier blijven,
  vastgeklonken aan een vrijheid
  die niet van mij is
  Al zegt hij van wel
  om mij te overtuigen van een tegendeel
  dat ik nooit geloof

  Look at me, sitting on my rump,
  squeezed, sutured
  The mouth contorted, a pruning grin
  My pants full of bumps
  Stings that painful discharge, that helpless swing
  Nothing opposed, no aid in side
  against this squeaky feeling
  that sucks me empty, from back to front,
  or contrary
  It doesn’t bother me. I don’t want
  to bleed. Long years which still have to come
  Against I never ever can defend myself
  Flying without girdle and no beast to see
  I don’t want to be here
  Nor will I stay,
  riveted to a freedom
  which is not mine
  Even he says so
  to convince me of the opposite
  that I never believe

 41. joachim says:

  Koningin Moeder

  Verzuim mij te getuigen
  tegen de vrijpostigheid
  van genomen vrijheid
  die ons ontstolen was
  Je kunt de tyfus krijgen, ouwehoer,
  of nog ouder: de moeder van…
  die geen kinderen kreeg
  onder het dak van strooien hoed
  met pauwenveren
  Geloofde zij
  biddend op haar magere knieën

  Queen Mother

  Omit me to witness
  against care freeness
  of taken freedom
  that was stolen from us
  Get the Typhus, Waffler,
  or even older: the mother from…
  who got no kids
  under a roof of straw-hat
  with peacock feathers
  She believed
  praying on her skinny knees

 42. joachim says:

  ‘Wentel je hol in kippensoep
  en laat je likken
  je gat vol duivenstront
  terwijl jij je gal schijt
  en schijt hebt aan de maling’

  ‘Tegen wie heb je het?’

  De bisschop hees verrast zijn broek op,
  tikte tegen de blanke jongenskont
  en stuurde hem bidden

  ‘Wheel your ass in chicken soup
  and let yourself lick
  your backside full of pigeon-shit
  while you defecate your gall
  and having said to no care’

  ‘To whom you are talking?’

  The Bishop raised his pants surprised,
  tickled the pale boys’ bottom
  and sent him praying

 43. joachim says:

  Deel 4: Biecht

  Biechtgeheim
  Het fabeltje een weekdier
  dat rondkruipt in je oor
  waar het fantasme predikt
  terwijl je verstrooid je gulp krabt
  en haar opsteekt van achteren
  totdat ze het noorden kwijt is,
  het oosten gloort in haar schoot
  voor honderd weesgegroetjes
  verkoop je één onzevader
  Heilige Maagd Maria!

  Part 4: Confessions

  Seal of confession
  The apologue a mollusk
  crawling around in your ear
  where it preaches phantasm
  while you absent scratch your fly
  and hold her up from behind
  until she looses North,
  the East glimmers in her bosom
  for a hundred Hail Maries
  you sell one Lord’s Prayer
  Holy Virgin Mother of God!

 44. joachim says:

  Kerriesoep en pastakervel
  groeit op mijn terras
  tussen ammonieten en dadelpitten
  die suikerzoet glimmen,
  lachen om het overbodige gebaar
  van mijn mest en water
  dat fluitend uit de ketel stroomt
  De bergen in de verte
  waaien de wind naar me toe,
  blazen de fanfare en hoempapa
  wanneer ik giet in de stromende regen

  Curry-soup and chervil-pasta
  grow on my terrace
  between ammonites and Dade grains
  that shine sugar sweet,
  laugh because of an superfluous gesture
  of manure and water
  flow whistling from the kettle
  The mountains far away
  fan the wind towards me,
  blow the fanfare and jingle bell
  when I shed in pouring rain

 45. joachim says:

  3 Poems

  Traffic woes!
  The highway rants regularly from the bend.
  Guardrail fucked up.
  A child that crossed accidentally
  saw it happen,
  how the Bentley skimmed the water,
  herself as bumper
  crying on the hood.

  Terrace in the sun
  cast a shadow by strobes.
  Other vermin which
  marches by in tight rows.
  The pates turned to the left.
  The sting shouldered,
  am I not afraid to fail,
  yet shiver a silent moment
  for the noise
  of stampeding insect paws.

  Especially enough
  he worked himself to dead
  and perished with man and mouse
  drowned in the garden pond
  vomited fishermen Latin
  against goldfish and dragonflies
  which didn’t understand him
  because they came from elsewhere

 46. joachim says:

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/06/see-it-coming.jpg[/img]
  See it coming (created because of the Japanese earthquake

 47. joachim says:

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/06/fear-of-the-shepard.jpg[/img] The Fear of the Shephard

 48. Wilma Duguay says:

  This is a very beautiful picture, Joachim. Where I live between the forest and the sea, many deer leave the forest and are drawn to the salt in the sea.

 49. joachim says:

  De hei is aan de geit,
  het schaap, de hond die drijft
  Border in niemandsland
  Of hoort het aan de bouwheer
  die genadig zijn vetgemeste buik streelt
  Het kan niet domme, kleine Hans,
  zolang jij je rad draait
  en wij onze
  honden grazen gras,
  als geiten of blatende schapen

  The moor is from the goat,
  the sheep, the dog that herds
  Border in no-man’s-land
  Or does it belong to the building owner
  who gracefully caresses his well-fed tummy
  It can’t care, little thumb,
  as long as you turn your wheel
  and we our
  dogs graze grass
  like goats or bleating sheep

 50. joachim says:

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/06/fear-for-the-future-1.jpg[/img]

 51. joachim says:

  Where heaven touches earth,
  elongated fields of snow.
  Dash-white this giant power seems
  while it slowly melts into eternal stains.
  Erazes through overheating.
  Pulverized by much too much wash power
  That suppresses, rivers does swell,
  where flood becomes flooder and washes away
  until everything is clean,
  there where heaven touches earth!

 52. joachim says:

  [file]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/06/Waardehemeldeaarderaakt-1.doc[/file]

 53. joachim says:

  [img]https://100tpcmedia.org/100TPC2012/wp-content/uploads/2012/06/oh-deer-oh-deer.jpg[/img]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *