Therese Pace- Birkirkara, Malta 2015

ORGANIZER Therese Pace
CONTACT: sampei@onvol.net

Malta 2015

PDF PRESENTATION 100tpc Malta-2015

 

Report

 For the fifth consecutive time since its inception, we, the Maltese Poets Association, have kept our appointment with the 100Thousand Poets For Change event. It is an event which is close to our hearts and always our pleasure to put in our two cents’ worth and join in this venture for a one voice for peace, real progress, sustainability throughout the world. It has become a fixed appointment in our event calendar.

In Malta, we held our event on Friday the 25th of September at the Main Hall of the Birkirkara Local Council. Our event was also streamed live. Around twenty people attended, (not bad, considering our tiny island),  each bringing along his poems to read. There was a Maltese person living in Melbourne, Australia who wished to contribute towards the event by sending his poem to be read along with the others.

The evening started with the showing of a video clip about Syria, its people and its present dilemma. This helped to channel our thoughts and fuel our inspiration. After the initial address by Mr Charles Magro, the Poets Association’s President, there was a musical interlude by guitarist Ray Elleul. Then followed the poetry readings with various musical interludes in between. We winded up the evening with drinks and nibbles and socialising in general. Waiting for the next one.

***************************************************************************

The official circular sent out to invite people for the literary evening:

Din hi manifestazzjoni internazzjonali, u l-Għaqda Poeti Maltin ġiet mistiedna biex tieħu sehem. Il-proġett jismu: “100 Thousand Poets for Change

 

Għalhekk qegħdin nistiednu lill-Membri kollha u ‘l-familjari tagħkom għal din is-Serata. Id-data, il-post u l-ħin huma indikati.

 

Se naqraw poeżiji, b’lingwi differenti, li jitkellmu dwar il-paċi u/jew is-solidarjetà bejn il-bnedmin. Anki l-mużika se tittratta dawn it-temi.

 

L-organizzaturi ġa indikaw li se jieħdu sehem f’dan il-proġett għadd ta’ individwi u għaqdiet minn pajjiżi differenti mxerrdin mad-dinja. Dawn ġa bgħatu l-informazzjoni dwar l-attività li se jagħmlu fl-24 ta’ Settembru; u ma’ tagħhom se jkun hemm l-atttività li se tagħmel l-Għaqda Poeti Maltin. Il-lista ta’ l-attivitajiet qegħda fuq il-website tagħhom: www.100TPC.org

 

Dawn se jagħtuna wkoll l-opportunità li l-poeżiji li se jinqraw dakinhar ikunu ppubblikati fuq il-website tagħhom, u b’hekk ix-xogħlijiet tagħna jkunu mxandrin mad-dinja kollha.

 

Din hi opportunità unika. Tħalluhiex taħrab. Niltaqgħu!

 

Post:    Il-bini tal-Kunsill Lokali Birkirkara.

 

Data:   Il-Ġimgħa, 25 ta’ Settembru 2015

 

Ħin:     Fis-7:00 pm

 

Ġibu l-Poeżiji Magħkom

 

Poems that we read:

 

EWROPA … Quo Vadis?

 

Mexjin

… mifluġin

… b’pass imkarkar sejrin

Wild id-deżert u l-bedwini smajrin

Mill-Mislem imnislin.

Bil-biża’ tal-mewt mifluġin

Kenn jitolbu mill-bnedmin

Biex mill-hemm jiġu mħarsin.

 

Terrqu fuq ir-ramel dehbin

Salpaw fuq qoxriet imsewsin

Taħt qillet ix-xemx maħruqin

Ma’ wliedhom imħaddnin

Jorqdu fil-beraħ ta’ ljieli nidjin.

 

Jiltaqgħu l-imfisdin

Ta’ geddumhom fix-xgħir mirdumin

U jwegħdu lil dawn l-imsejknin

Li jgħaqqdu flimkien id-destin.

 

Iżda ttellew malajr ħitan għoljin,

Inġiebu żbirri mlibbsin

Għat-taqbid imħejjijin.

U tlewmu l-allat setgħanin

Ta’ Ewropa bi ġnus mifxulin

Li xlew lil xulxin

Kif lejn bliethom raw resqin

Eluf ta’ kotriet maħrubin.

 

Ma swew xejn dawk il-ħajjiet

Li bbiesu fuq xtajtiet.

Intfew il-bikjiet

U għebu l-wegħdiet

Jisfumaw fit-tifkiriet.

 

’Żda jibqgħu ġejjin

… għajjenin

…b’pass imkarkar beżgħanin

Ulied denji ta’ ljieli Għarbin

Minn ġenshom miċħudin!

 

Salv Sammut

Settembru 20, 2015

 

 

FI TRIQITNA

dalgħodu fi triqitna għoddna ħbatna
infittxu x-xogħol, għall-ħobż it-tnejn mixtieqa
ħaristli fiss, bqajt wieqaf bla tkellimni
u ħarstek kienet mera t’għera u diqa.

ġo fiha lmaħtek sieber, għad li mxejjen,
bla tisħet lil xortik li tturufnatek
fis-skiet tlabtni ftit wens u ftit mogħdrija
li nkun samaritan; mhux bħal min bgħatek.

ħadtlek b’idejk bħal ħija, mbagħad infridna
bit-tama li niltaqgħu, għad, xi darba
x’imkien fejn ebda ċaħda ma teżisti
x’imkien fejn ebda fomm ma jlissen karba.

illejla nixrob b’saħħtek bla ma nafek
għax hekk jitlob ir-rit tal-armonija
jien għentek tħoss il-polz tal-fratellanza,
int għentni nagħraf sew xi tkun tbatija..

 

Therese Pace

 

 

IMKEJJEN TAL-QIMA

(Wara nżuli fl-Għar tar-Re Salamun fit-Tasmanja)

 

Fil-foresti, fil-ġonna, fit-toroq

l-arkitettura msaġġra

ras ma’ ras l-ewkalipti,

dirgħajn ma’ dirgħajn iserrħu

fuq l-ispallejn fi fratellanza l-pini,

l-awrikarji bi zkukhom weqfin

marsusin ma’ xulxin multi-kolonnati,

katidrali maestużi

ittella’ n-Natura fid-dieher

fuq barra b’ ġieħ Ħallieqha.

 

Qalbha ttenni fil-ħabi tal-qalba

‘l isfel taħt l-art

katidrali oħra tibni

għerien imsaqqfin bil-kopplati

b’linef stalagmiti

b’ gandlieri stalaktiti

b’ kolonni Barokki mremblin blat minn fuq s’isfel

b’rikkezzi jlellxu kristallini

u tibqa’ bil-kalċitu ssawwar

bizzilel u drappijiet tad-damask…

fuq ġewwa b’ġieh Ħallieqha

ixxebbaħ il-katakombi tal-insara

ħlief li għonja daqs il-minjieri.

 

Manwel Casar

Awstralja.

GĦALXEJN

 

Onfħu bil-qilla rwiefen

fuq iġsma, sliem u djar

xemgħethom qiegħda tlebleb

qed jgħib tad-dawl ix-xrar.

Ifaqqa’ l-isparar,

iċaqċaq fuq il-kranji

u jifqa’, jċarrat l-isdra.

Ħlift gwerra fuq iż-żgħar.

Tgħallimt bħal seqer naħfen,

intaħħat bħall-ispnar.

Tgħallimt qawwet l-azzar.

Taħbita fuq il-bieb.

Min hemm, min ġie jittanta

ʼl-irħieb ta’ din id-dar?

 

Jiena il-paċi tant mixtieqa.

Il-paċi tturufnata

mill-qlub ta’ tant erwieħ.

Il-paċi li l-ħakkiema

ibewġu fost l-uġigħ.

Il-paċi…il-paċi…

Ġibt sliem, ġibt il-mistrieħ.

Il-paċi tant mixtieqa.

Iftħuli minnufiħ.

 

Bejn dritt u dmir hemm baħar

kbir, fond daqs ir-raġuni

u ħlift li nagħmel gwerra

għax fl-għalqa qed jidħluli.

Hemm gost sadist fil-foga.

Hemm gost sadist fl-uqigħ.

Hemm gost sadist fil-ħakma.

Hemm gost sadist fl-uġigħ.

 

Il-qiegħa xmara ħamra,

l-għajnejn xmariet ta’ dmugħ,

id-djar xmariet ta’ mejta,

bil-paċi jieħdu r-ruħ.

Iftħuli l-bieb ħa nidħol

ħa nnixxef dan id-dmugħ.

Il-paċi jien…il-paċi

mhux firda nġib’, mhux biki

imma sabar lill-miġruħ

u faraġ lill-imdejjaq.

Jien spalla tal-mitruħ.

 

Le…le…qatt iktar paċi.

Le… le qatt iktar ferħ.

Ħadd iktar ma jsib serħ.

Hemm gost sadist fil-bombi.

Hemm gost sadist fl-uqigħ.

Hemm gost sadist fil-ħakma.

hemm gost sadist fl-uġigħ.

M’hawnx postok f’din l-arena.

Mur, warrab minnufih.

 

Għalxejn mat-trux nissara

bil-ħlewwa ‘l-mutu nsieħ.

Għalxejn maktur inxejjer

bil-bjuda ta’ ġo fih.

Id-dinja sfat mixegħla

ta’ nar u ta’ theddid,

arena gladjaturi,

pajżana kontra s-sid.

U jien il-paċi mbierka

tkeċċejt donni għafrit.

Għalxejn, għalxejn nittallab.

In-nies mhux lili trid.

Sabbtitli l-bieb ma’ wiċċi

rat fidwa fit-taqbid.

Għalxejn ja paċi tokrob

Il-bniedem sar imqit.

 

Poeżija ta’ Therese Pace

Moqrija minn Myriamme Ellul u Jesmond Sharples

 

 

 

Lil Malta Marida

 

Qum, Malta,qum minn dina l-apatija

U tħallix il-lifgħa tidħol ġewwa ħobbok.

M’intix tinduna l-ħmieġ dieħel ġmielu

U mhux se jibqa’ xejn sabiħ fuq fommok>

 

M’intix tinduna b’nies li hawn madwarek

Li qed jitbiegħdu minn dak li hu sewwa

U kulma jridu jdaħħlu, jidħol f’darek

Li lesti jagħmlu dan anki bid-dnewwa?

 

Hawn min qed jemmen, għaliex hekk jaqblilhom,

Li ħadd ma jista’ jwaqqaf il-progeress

Sabiex dawn jagħmlu dak li jiġi f’moħħhom

U flok iġibu l-paċi, jtuk rigress.

 

Għad jiġi żmien ta’ ħmieġ u tant mistħija

Li jħammar wiċċek u dan mhux ‘il bogħod.

Forsi jien ma nkunx hawn biex nibki miegħek

Met’inti tkun qed tmut bil-mod il-mod.

 

Le, tħalli qatt, O Malta tiegħi,

Li tkun mirfusa minn min hu ta’ ġewwa.

Int qatt ma bżajt minn ħadd li hu barrani

Met’issilitt għal dak li huwa sewwa.

 

Għad iqumu mill-mewt dawk ta’ qabilna

U jaraw f’liema stat hi Malta tagħna.

Għalxejn ix-xogħ’l li ħadmu bl-għaraq ġbinhom

U tant batew biex int tista’ tistagħna.

 

Malta, qum u tkomplix fil-ħama tinżel

Ta’ ħafna tajn moqżież u tal-frugħat.

Ħallik biex tkun bħal bliet ferm akbar minnek

Dan kollu huwa bluha tal-bluhat.

 

28 ta’ Lulju 2015

 

Joseph Sciberras

 

ISLANDS OF PEACE

 

I’ve known islands far

Remote, uncharted and serene,

Washed by tranquil turquoise and ultramarine

With pebble-speckled and sandy beaches

And tow’ring fan-shaped shades of luxuriant green.

 

I’ve known others, too

away from the hullabaloo

islands of purest flake and titanium white,

perennial among shifting icebergs,

caressed by the cool rays of the northern light.

 

Poets are islands,

When discovered they can enthral;

Every word a peaceful ferry to their shore,

Each poem a cruise in their waters,

Treasure islands everybody should explore

If not now, perhaps tomorrow

When they are no more.

 

Alfred Caruana Ruggier

 

 

REFLECTING UPON THE TRAGEDY IN PARIS AND THOSE WHO KILLED WITHOUT MERCY

 

Those who try to damage

The portrait of His creation

With bloodstains, will not see Him

When we return to our homeland.

 

No one shall use the sword;

Valour shines from His;

But will be used against those

Who merciless, kill,

When our eyes will cease to blink.

 

On the day of Qiyamah

Those who throw stones at Heaven’s Gate

will find it closed.

He knows best.

 

But we

Like a grain of sand in a desert

Have to taste the River

Of His Mercy

So that we will see the ocean

And the gentle rain.

 

Have mercy upon us,

O Most Merciful of those who show mercy.

 

 

 

SULDAT

 

Fuq fil irqiq

Dil-ħajja kkonsagrata

Lill-ilpup tal-umanità

Li jnaddfu minn kull ħażen

U mit-tbajja mdennsa

Sal-ixheb soċjetà.

Mal-melodija ħelwa

Tal-mitri fl-għabex

Familthom kor

Bid-dmugħ tal-Ave Marija.

Fl-art li ħallew, issa

Mżejna għall-festini

Tat-twiebet mgħottija

Bil-bandiera li ttihom ġieħ

Bl-ulied ifittxu lil missierhom

Donnhom qed jilagħbu sieħ.

Fin-nofs jitkellem l-isqof.

U s-suldat fix-xena, f’dan l-istant

Imexxi orkestra manipulata

Mill-melodija tal-kalashnikov

U l-ajda malinkonika tidwi

Maż-żerniq qiegħed iroxx

Kunċert kontra kunċert

Surmastrijiet

Heckler u Kosch.

Il-fil irqiq dejjem jirqaq

Sa ma jasallu l-waqt…

Il-mument…il-ħin…

Tal-aħħar erba’ noti

Mżaqqa’ tal-M16.

Sadattant id-dinja ddur

U magħha jduru l-iskrejjen

Tas-super Hercules

Li se jġorruh lura d-dar

Mingħajr il-kaxxa tal-injam

Il-fil għadu sħiħ

Baqa’ biss xfafar

Tas-sigħat iqattgħu

Stonku bla stonku

Waqt it-tmellis tar-riħ

U ma’ tlugħu daħkan

Ġelben id-dmugħ

Għax biswitu

Niżlu elf ħuh.

 

Josef Borg 9 ta’ Settembru 2014

 

Letter to the Terrorist
(Reflecting upon the tragedy of Paris, and killings without mercy by terrorist groups)

Those who try to damage
the portrait of His creation
with bloodstains,
Will not see Him
when we return to our Homeland.

No one shall use the sword;
valour shines from His;
but will be used against those
who merciless kill,
when our eyes will cease to blink.

On the Day of Qiyamah
those who throw stones at Heaven’s Gate
will find it closed.
He knows best.

But we
like a grain of sand in a desert
have to taste the River
of His Mercy
so that we will see the Ocean
and the gentle rain.

Have mercy upon us,
O Most Merciful of those who show mercy.

Omar Seguna

 

 

 

 

This entry was posted in Birkirkara. Bookmark the permalink.

One Response to Therese Pace- Birkirkara, Malta 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.