Fadil H. Curri-Obiliq, Kosova 2020

Writes: Fadil H. Curri

From Kosovo…

Fadil H. Curri
Nga Kosova…
Dje në Obiliq, më 26 shtator 2020, në Restoranin’’LEDI’’, u mbajt Ora Letrare,’’Vjeshta Poetike në Obiliq, edicioni IV-të me radhë, në mbështetje dhe përkrahje për 100.000 Poetë Për Ndryshim. Me pjesmarrje solide të poetëve, dhe disa recituesëve të rinj, nga SHFMU,’’Dr. Ibrahim Rugova’’, e fshatit Mazgit i Ulët.
Fjala përshëndetse e nikoqirit z.Fadil H. Curri.
Të nderuar dhe shumë të çmuar dashamir të artit, mirë se keni ardhë sot në Obiliq, në edicionin e IV-të të evenimentit kulturor. Lexim Global’’100.000 Poet Për Ndryshim’’.Për arsye sigurie nga Covid 19, kësaj radhe nuk jemi zgjeruar shumë, edhe pse ky është 10 vjetori jubilar, i nismës ndërkombëtare,’100.000 Poet Për Ndryshim’’.Natyrisht në mbështetje dhe me iniciativën emikut Michael Rothenberg nga Kalifornia, ju poet e poete jeni të lire të na bashkoheni. E kjo ndodhë atherë kur poetet nga e gjith bota bashkohen, jo në një vend, por bashkohen në të njejtën ditë, pra në të shtunën e fundit të muajit shtator, ku lexohen poezi me tema të ndryshme si ato: sociale, letrare, paqësore etj, etj.E veçanta e këtij 10 vjetori jubilar është se poezit e lexuara sot, do të përkthehen në gjuhën angleze, për edicionin e ardhshëm. Uroj të kaloni çaste të bukura me deklamimin e poezive, nga poetet pjesmarrës, si dhe nga recituesit e vegjël, nxënësit e shkollës Dr. Ibrahim Rugova, të fshatit Mazgit i Ulët…Zotu ju bekoftë të gjithëve…


Yesterday in Obiliq, on September 26, 2020, at the ‘LEDI’ Restaurant, Literary Watch, ′′ Poetry Fall in Obiliq, in a row, in support and support for 100.000 Poets For Change I’m sorry. With solid participation of poets, and some new recitators, from SHFMU, ‘ ‘ Dr. Ibrahim Rugova ‘ ‘, of the village of Mazgit Low.
The greeting word of the host Mr. Fadil H. Curri.
Honorable and very precious art lovers, welcome to Obiliq today, to the IV edition of the cultural event. Global Reading ‘ ‘ 100.000 Poet For Change ‘ ‘. For security reasons from Covid 19, this time we have not expanded much, even though this is the 10th anniversary of the international initiative, ‘100.000 Poet For Change’. Of course in support and with the emic initiative Michael Rothenberg from California, you poet and poets are free to join us. And this happens when poets from all over the world unite, not in one place, but unite on the same day, so on the last Saturday of September, where poetry is read with different topics such as those: social, literary, peaceful etc , etc. The special thing about this 10th anniversary is that the poetry read today will be translated into English for the next edition. I hope you have a great time with the statement of poetry, from participating poets, as well as from small recitators, Dr. school students. Ibrahim Rugova, in the village of Mazgit Low… God bless you all…

This entry was posted in KOSOVO, Obliq. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *