Faruk Buzhala Literary Club “De Rada” World Poetry Day Celebration and Slam Poetry Event- 2017

ORGANIZER: Faruk Buzhala, Literary Club “De Rada
CONTACT: fabuzh68@live.com

21 MARSI – DITA BOTËRORE E POEZISË

 

21 Marsi është shpallur nga UNESCO si dita nderkombëtare e poezisë që nga viti 1999. Duke e festuar Ditën Botërore të Poezisë më 21 Mars, UNESCO i njeh aftësitë unike të poezisë në kapjen e shpirtit kreativ të mendjes njerëzore. Një prej objektivave kryesore të kësaj dite është mbështetja e diversitetit linguistik nëpërmjet ekspresionit poetik duke u ofruar mundësinë gjuhëve të rrezikuara që të dëgjohen brenda komunitetit të tyre. Klubi Letrar “De Rada” tashmë e ka bërë si manifestim tradicional këtë ditë (21 Marsin), duke organizuar aktivitete letrare sic janë: shpërndarja e poezive nëpër qytet, në shkolla dhe institucione publike, takime me krijues, si dhe Ora Letrare ku poetët i lexojnë dhe deklamojnë poezitë e tyre para auditorit. Qëllimi i mbajtjes dhe organizimit të kësaj ngjarjeje kulturore është që në këtë ditë poezia të shpërndahet, të lexohet, të recitohet, dhe të përjetohet. Ky është viti i pestë që ne si institucion kulturor i qytetit të Ferizajt, e kemi manifestuar me aktivitete letrare 21 Marsin , duke e bërë të vecantë këtë ditë që i kushtohet poezisë. Urojmë që kjo nismë e jona të ketë jehonë të gjerë sic pat në vitet tjera. Shpresojmë se do të na mirëpresin qytetarët dhe institucionet publike e shtetërore të qytetit duke bashkëpunuar me ne dhe duke na përkrahur në realizimin e projektit tonë të cilin e kemi krijuar enkas për Ditën Botërore të Poezisë me moton: “NJË POEZI PËR TY”.

MARCH 21 – WORLD POETRY DAY

March 21st has been declared by UNESCO as an international day of poetry since 1999. By celebrating World Poetry Day on March 21st, UNESCO recognizes the unique capabilities of poetry in capturing the creative spirit of the human mind. One of the main objectives of this day is to support linguistic diversity through poetic expression, providing the opportunity of endangered languages to be heard within their communities. Literary Club “De Rada” has already become a traditional event that day (March 21st), by organizing literary activities such as; sharing poems in the city, schools and public institutions, meetings with authors and organizes Literary Hour, where poets read their poems in front of audience. The purpose and organization of this cultural event is to share, read and recite poems. This is the fifth year that we as a cultural institution of Ferizaj city manifest literary activities on March 21st, making this a special day dedicated to poetry. We hope that this initiative is successful as in other years. Hopefully, that will welcome our citizens of the state, public institutions of the city and cooperating with us and supported us in realizing our project which we created for World Poetry Day with the slogan: “ONE POEM FOR YOU”.

 

Slam Poetry in 21 March 2017

 

This entry was posted in Ferizaj. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *